Tillbaka till söka beslut

Statens jordbruksverks handläggning av ett ärende rörande destruktion av nötkreatur; bl.a. tillämpning av EG-förordningar

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Delgivning Verkställighet
Tillbaka till söka beslut