Tillbaka till söka beslut

Tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder

Vid handläggningen i tre djurförsöksetiska nämnder har ledamöter i varierande grad tillåtits delta även när de är jäviga. Detta strider mot förvaltningslagen. Nämnderna har därför kritiserats. I anledning av vissa argument som anförts till stöd för de rutiner som tillämpats framhålls i beslutet att jävsreglerna inte kan sättas åt sidan med åberopande av effektivitetsskäl.

Tillbaka till söka beslut