Tillbaka till söka beslut

Tillämpning av förvaltningslagens regler om jäv; kritik mot tre djurförsöksetiska nämnder

Jordbruk, djurskydd, miljö- och hälsoskydd Djurskyddslagen (1988:534) Förvaltningslagen (1986:223) Regeringsformen - RF Jäv

Vid handläggningen i tre djurförsöksetiska nämnder har ledamöter i varierande grad tillåtits delta även när de är jäviga. Detta strider mot förvaltningslagen. Nämnderna har därför kritiserats. I anledning av vissa argument som anförts till stöd för de rutiner som tillämpats framhålls i beslutet att jävsreglerna inte kan sättas åt sidan med åberopande av effektivitetsskäl.

Tillbaka till söka beslut