Tillbaka till söka beslut

Två poliser har utan grund uppmanat en journalist att inte filma på allmän plats

En journalist som filmade en person på allmän plats uppmanades
av två poliser att sluta med det. Den ena polisen uppgav att filmandet störde hans samtal med journalisten. Den andra polisen uppgav att journalisten skulle bli avvisad från platsen om han inte följde uppmaningen eftersom journalisten gjorde sig skyldig
till ofredande när han filmade. Journalisten avslutade inspelningen och lämnade platsen.

När det gäller den första uppmaningen att sluta filma fanns det enligt JO inget konkret som tydde på att journalisten hindrade poliserna i deras arbete, utgjorde en säkerhetsrisk för någon eller agerade på ett sätt som innebar att det av något annat skäl fanns rättsliga förutsättningar att säga till honom att sluta filma.

När det gäller den andra uppmaningen var det enligt JO klart att journalistens agerande inte var straffbart och att han inte heller uppträdde ordningsstörande på ett sätt som innebar att det fanns grund för att avvisa honom från platsen.

JO konstaterar att polisernas agerande har inneburit att en journalist har hindrats från att filma på allmän plats trots att det inte funnits grund för det. Agerandet har riskerat att inkräkta på den grundlagsskyddade anskaffarfriheten.

JO ser allvarligt på det inträffade och kritiserar Polismyndigheten för polisernas felaktiga agerande.

Tillbaka till söka beslut