Tillbaka till söka beslut

Uttalande om huruvida framförande av ett budskap kan vara att anse som förargelseväckande beteende i brottsbalkens mening – kritik mot ett polisingripande under en demonstration

Polisväsendet Brottsbalken - BrB Ordningslagen (1993:1617) Regeringsformen - RF Avsaknad av lagstöd Grundläggande fri- och rättigheter Tryck- och yttrandefrihet
Tillbaka till söka beslut