Tillbaka till söka beslut

Uttalanden med anledning av Migrationsverkets rutin för att fastställa biträdesersättningar

Migrationsverket tillämpar sedan mars 2021 en rutin vid handläggningen av kostnadsräkningar från offentliga biträden som går ut på att ersättningsfrågan skiljs från grundärendet och prövas av en handläggare på en annan organisatorisk enhet inom verket. Rutinen syftar till att skapa en mer effektiv hantering. Av en kvalitetsuppföljning som Migrationsverket gjort framgår dock att
verket ofta dröjer med att fastställa ersättningen och att handläggningstiderna försämrats betydligt.

JO har inga invändningar mot att Migrationsverket effektiviserar sin verksamhet så länge den lever upp till författningsreglerade krav. Vid utarbetandet av nya rutiner måste verket säkerställa detta och när det gäller kostnadsräkningar se till att de hanteras snabbt och rättssäkert med individuella överväganden i varje enskilt fall.

I beslutet gör JO vissa uttalanden om när ersättning till ett offentligt biträde ska fastställas. Det har gått relativt kort tid sedan Migrationsverket ändrade sina rutiner, och JO finner därför inte skäl att rikta någon kritik mot verket med anledning av de ökade handläggningstiderna. Däremot får verket kritik för hur ett biträdes ersättningsanspråk hanterades i ett enskilt fall.

Enligt JO är det angeläget att den nya ordningen för biträdesersättningar ses över.

Tillbaka till söka beslut