Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om bl.a. rätten till tillgång till försvarare vid förhör om misstankar om allvarlig brottslighet

AA var misstänkt för mordbrand och var själv skadad efter branden. Han vårdades därför en längre tid på sjukhus. Under sjukhusvistelsen hölls det bl.a. ett relativt omfattande förhör, vid vilket AA:s offentliga försvarare inte var närvarande. JO:s utredning har avsett frågan om AA:s rätt att försvara sig därigenom har äventyrats.

I beslutet konstateras att förhöret var grundligt och de misstankar som riktades mot AA var allvarliga. Han var själv svårt skadad, och det kunde dessutom befaras att han inte var psykiskt stabil vid förhörstillfället. Mot den bakgrunden är det enligt JO:s mening uppenbart att AA skulle ha biträtts av sin försvarare under förhöret.

Enligt JO var förutsättningarna alltså sådana att förhöret vid en objektiv bedömning inte borde ha hållits utan försvararen närvarande. I sådana fall får bedömningen av behovet av försvarare inte överlåtas på den misstänkte eller försvararen, utan det är polis och åklagare som har det slutliga ansvaret för att en misstänkt får tillgång till försvarare när det behövs.

Det är i första hand förundersökningsledaren som är ansvarig för att en misstänkts rätt till försvarare respekteras. I beslutet gör JO vissa uttalanden om ansvarsfördelningen mellan förhörsledare och förundersökningsledare i frågan om försvarare vid förhör.

JO konstaterar vidare att förundersökningsledaren i detta fall hade fog för att utgå från att försvararen närvarade vid förhöret. Förhörsledaren tog inte upp frågan om försvararnärvaro med förundersökningsledaren innan hon bestämde sig för att hålla förhöret med AA utan försvarare. Förundersökningsledaren kan därför inte anses ansvarig för att förhöret genomfördes på det sätt som nu skedde. Förhörsledaren kritiseras för att hon inte respekterat AA:s rätt till tillgång till försvarare vid förhöret.

I beslutet framhåller JO att rätten till försvarare är fundamental för misstänktas rätt att försvara sig. Det är därför angeläget att det i sådana frågor görs kvalificerade bedömningar och att de är sakliga. JO betonar också vikten av att ett avstående från försvarare sker på ett rättssäkert sätt.

Tillbaka till söka beslut