Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Kriminalvårdens behandling av en intagen i behov av psykiatrisk vård m.m.

En intagen i anstalten Norrtälje fördes till en psykiatrisk akutmottagning och en läkare anvisade honom frivillig psykiatrisk vård vid en viss vårdinrättning. Den intagne transporterades i stället tillbaka till anstalten. Anledningen till detta tycks ha varit att den aktuella vårdinrättningen inte hade tillräckligt hög grad av säkerhet.

JO uttalar i beslutet att det inte är godtagbart att en intagen nekas anvisad vård enbart på grund av praktiska svårigheter. Kriminalvården måste i samråd med hälso- och sjukvården uttömma möjligheterna att finna en lämplig vårdplats. Beroende av omständigheterna kan det då även krävas att Kriminalvården beslutar om nödvändiga villkor – som bevakning av den intagne – så länge det behövs, exempelvis till dess att den intagne kan erbjudas en plats vid en psykiatrisk vårdinrättning med lämpliga säkerhetsarrangemang. Om den intagne inte längre samtycker till vården, och det inte finns behov av tvångsvård, ska han eller hon i stället återföras till anstalten. Enligt JO:s mening förefaller Kriminalvården i den aktuella situationen inte ha gjort tillräckliga ansträngningar för att den intagne skulle kunna få den vård som läkare bedömde nödvändig. Hon ser mycket kritiskt på Kriminalvårdens agerande i denna del.

JO gör även vissa uttalanden som rör omständigheterna vid en s.k. bältesläggning av den intagne.

Tillbaka till söka beslut