Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om lämpligheten av att Länsstyrelsen i Stockholms län har rutiner i anställningsärenden som innebär att sökandena informeras om det beslut som fattats först när överklagandetiden löpt ut

Länsstyrelse, övriga ärenden God förvaltning/myndighetsetik Serviceskyldighet
Tillbaka till söka beslut