Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om polisens rätt att fotografera en anhållen kvinna utan hennes huvudbonad

Anmälaren gjorde gällande att polisen hade uppvisat bristande respekt för henne som kvinna och muslim eftersom polisen hade fotograferat henne utan huvudbonad. Hon ansåg att polisen kunde ha fotograferat henne med huvudbonaden på och att kvinnlig personal kunde ha varit närvarande vid tillfället. – Enligt min mening bör polisen självfallet sträva efter att i största möjliga utsträckning tillgodose den enskildes rätt att bära en huvudbonad med religiös innebörd. Det finns dock vissa situationer då det kan godtas att polisen kräver att den enskilde tar av sin huvudbonad, t.ex. vid en fotografering av en frihetsberövad person i en brottsutredning. Jag har därför inte någon invändning mot fotograferingen i det aktuella fallet. Vid verkställandet av en sådan åtgärd bör polisen givetvis sträva efter att denna sker på ett sätt som i minsta möjliga mån uppfattas som kränkande för den enskilde. Jag uttalar därför vidare i beslutet bl.a. att om det av t.ex. religiösa skäl är av betydelse för en kvinna att bli fotograferad av en annan kvinna bör polisen, om så är möjligt, tillmötesgå ett sådant önskemål.

Tillbaka till söka beslut