Tillbaka till söka beslut

Uttalanden om Riksarkivets handläggningstider vid utlämnande av allmänna handlingar

JO:s granskning har avsett handläggningstiderna hos Riksarkivet vid handlingsutlämnanden. I sitt yttrande till JO har Riksarkivet fört fram att myndigheten ställs inför en orimlig situation om skyndsamhetskravet i tryckfrihetsförordningen (TF) ska tolkas på samma sätt för de arkivhandlingar som Riksarkivet förvarar åt hela statsförvaltningen som de handlingar som finns i en myndighets egen verksamhet.

JO konstaterar dock att det inte finns stöd i TF eller dess förarbeten för att särbehandla Riksarkivet vid en begäran om att få ta del av en allmän handling ur de arkiv som förvaras åt statsförvaltningen. Mot bakgrund av omfattningen av dessa arkiv kan det enligt JO i vissa fall vara ofrånkomligt att handläggningen av en begäran om handlingsutlämnande tar en viss tid. Ett grundkrav är dock att handläggningen påbörjas skyndsamt efter att framställningen gjorts.

JO uttalar att Riksarkivets målsättning för handlingsutlämnanden inte är förenlig med TF och är kritisk till att handläggningstiderna vid Landsarkivet i Härnösand inte verkar ha förbättrats nämnvärt sedan JO:s förra granskning i maj 2020. JO kritiserar Riksarkivet för att det tog nästan sex veckor att lämna ut en kopia av en dom som begärts ut.

Enligt JO kan det förväntas att Riksarkivet – i egenskap av statlig arkivmyndighet med särskilt ansvar för arkivverksamheten och arkivvården i landet – agerar som förebild när det gäller att hantera arkivhandlingar och att lämna ut dessa. Myndigheten behöver intensifiera arbetet med att förkorta de långa handläggningstiderna för handlingsutlämnanden.

Tillbaka till söka beslut