Tillbaka till söka beslut

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Örebro kommun får kritik bl.a. för hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in till nämnden via en brevlåda på kommunens servicecenter bestämts

AA klagade på socialtjänsten i Örebro kommun och anförde
sammanfattningsvis att hon gjort flera ansökningar om försörjningsstöd som inte registrerats den dag respektive ansökan lämnades in till kommunen utan först dagen därpå. Örebro kommun yttrade sig och beskrev i yttrandet hur ankomstdagen för handlingar som lämnats in i kommunens brevlåda på kommunens servicecenter
beräknas. Rutinen innebär bl.a. att brevlådan töms varje morgon och att handlingar som lämnats i brevlådan anses inkomna först när handlingen har nått den ansvariga nämnden.

I beslutet anför JO att en brevlåda av angivet slag måste ses som gemensam för kommunens nämnder. Det var således fel att inte genast registrera AA:s ansökningar i enlighet med 22 § tredje stycket förvaltningslagen. JO kritiserar vidare bl.a. kommunens rutin för att bestämma ankomstdagen för handlingar som lämnats i
brevlådan på kommunens serviceenhet.

Tillbaka till söka beslut