Inspektion av Falu tingsrätt den 22–24 mars 2022

Den 22–24 mars 2022 genomförde JO en inspektion av Falu tingsrätt. Vid inspektionen uppmärksammades att det i flera av de äldsta brottmålen förekom utdragna handläggningstider med långa perioder av total passivitet. JO konstaterar att tingsrätten inte arbetade effektivt med delgivning eller tillräckligt aktivt med andra processuella verktyg för att driva målen framåt. Särskilt bekymmersamt var att älde brottmål där förhandlingar hade ställts in inte verkade prioriteras vid utsättning och att det fanns brister i rutinerna.

Även i flera av de äldsta dispositiva tvistemålen förekom långa handläggningstider och perioder av inaktivitet. Det förekom också brister i dokumentationen vilket innebär att det var svårt att följa vad som hade hänt i målen.

JO ser mycket allvarligt på tingsrättens bristande hantering av framför allt de äldre brottmålen och konstaterar att det saknas en effektiv uppföljning av de mål som blivit eller riskerar att bli gamla. Enligt JO behöver tingsrätten arbeta mer strategiskt för att målen ska kunna avgöras inom skälig tid. Det ansvar som lagmannen har enligt tingsrättsinstruktionen uppmärksammas särskilt.

I protokollet gör JO flera uttalanden om häktningsfrågor, däribland de ändringar i rättegångsbalken som infördes den 1 juli 2021 och som innebär att det sedan dess är rätten som beslutar på vilket sätt den häktades kontakter med omvärlden ska få inskränkas.