Inspektion av Försäkringskassan, FVFF Syd och FVV Syd, Malmö, den 21–23 november 2022

Den 21–23 november 2022 genomförde JO en inspektion av Försäkringskassan, FVFF Syd och FVV Syd, i Malmö. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott och det var tydligt att Försäkringskassan hade tagit tillsig vad JO tidigare har uttalat i olika frågor, bl.a. om dokumentation och utformning av kommuniceringsbrev. Även förutsättningarna för genomförandet av inspektionen var mycket bra .JO anser dock att det är oroande att det fortfarande förekommer långa handläggningstider inom ärendeslagen omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning, och kommer fortsatt att följa utvecklingen på området. Långa handläggningstider förekom även i de granskade ärendena om sjukersättning samt i vissa av ärendena om livränta. Granskningen visade också att det fanns systematiska brister vid tillämpningen av bestämmelsen om underrättelse vid väsentlig försening (11 § förvaltningslagen [2017:900]). Exempelvis framgick det mycket sällan av ärendena om omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning att sådana underrättelser hade lämnats, trots att handläggningen varit långsam och påfallande passiv. Det förekom även underrättelser som var bristfälligt utformade. JO framhåller att det inte är tillräckligt att en myndighet enbart lämnar generell information på en webbplats för att uppfylla sin underrättelseskyldighet, att de överväganden som en myndighet gör ifråga om huruvida den ska underrätta en enskild bör dokumenteras och att det måste dokumenteras i de fall när en muntlig underrättelse lämnas. När det gäller övriga iakttagelser vid inspektionen uttalar JO bl.a. följande: Det var positivt att se att Försäkringskassan ofta preciserade vilka handlingar som begärdes in från en vårdinrättning, eftersom en sådan hantering underlättar hälso- och sjukvårdens sekretessprövning (se s. 8). I vissa beslut om merkostnadsersättning fanns motiveringen till beslutet delvis i en bilaga till beslutet. När ett beslut disponeras på det sättet riskerar den enskilde att gå miste om viktig information som t.ex. kan behövas om han eller hon vill begära att beslutet omprövas (se s. 12).