Inspektion av Förvaltningsrätten i Härnösand den 9–11 april 2019

Den 9–11 april 2019 genomförde JO en inspektion av Förvaltningsrätten i Härnösand. I protokollet konstaterar JO att domstolens handläggningstider för de mål som inte är förtursmål är alltför långa. Det fanns många mål som sedan en längre tid tillbaka var klara för ett avgörande, i vissa fall över två år, men som ännu inte hade avgjorts. Detta är inte acceptabelt. JO pekar särskilt på beredningsarbetet och uttalar att noggrannhet vid beredningen av ett mål har stor betydelse för hur lång handläggningstiden för målet blir. Granskningen visade bl.a. på längre omotiverade uppehåll i handläggningen och dröjsmål med att ta ställning till t.ex. yrkanden om muntlig förhandling. De statistikuppgifter som domstolen redogjorde för tydde dock på att de åtgärder som domstolen hade vidtagit för att minska handläggningstiderna hade gett ett bra resultat och att situationen var på väg att vända.

I protokollet tar JO också ställning till de iakttagelser i övrigt som gjordes av domstolens handläggning av målen. Bl.a. konstaterades följande:

a) bristande motiveringar i avgöranden om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård,  

b) dröjsmål med att meddela en dom i ett mål om rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning efter att förvaltningsrätten hade hållit förhandling i målet, och

c) ett olagligt beslut om förtursförklaring; en sådan förklaring hade beviljats efter en ansökan av en person som inte var part i målet.

I protokollet tar JO också initiativ till att utreda tre mål vid förvaltningsrätten där rätten hade delegerat till chefsöverläkaren att förordna om villkor vid permissioner för patienter som vårdades med krav på särskild utskrivningsprövning.