Inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland den 25–27 oktober 2022

Den 25–27 oktober 2022 genomförde JO en inspektion av Hovrätten för Nedre Norrland. Inspektionen var i första hand inriktad på den enskildes rätt till en rättegång inom skälig tid. Vid inspektionen uppmärksammades att det förekom utdragna handläggningstider i samtliga målkategorier. Flera av de äldsta brott- och tvistemålen hade blivit liggande ett år eller längre i avvaktan på utsättning till huvudförhandling, vilket enligt JO inte ärgodtagbart. När det gäller hovrättens handläggning av de övriga målen och ärendena konstaterarJO bl.a. att de utdragna handläggningstiderna till övervägande del tycks bero på att målen ligger i kö för att föredras i fråga om prövningstillstånd eller avgöras i sak. I många fall är handläggningstiderna direkt oacceptabelt långa. JO riktar kritik mot hovrättens handläggning av denna måltyp. JO framhåller vikten av att en domstol är organiserad på ett sätt som skapar förutsättningar för en effektiv handläggning och att det finns tydliga rutiner och prioriteringar i verksamheten. Hon ser positivt på att hovrätten sedan en tid mer aktivt arbetar med att korta handläggningstiderna i brottmålen och tvistemålen och konstaterar att ansträngningarna i delar redan har gett resultat. Enligt JO behöver hovrätten dock se över sitt arbetssätt kring de övriga målen och ärendena samt arbeta mer strategiskt för att de ska kunna avgöras inom skälig tid. Protokollet innehåller också några uttalanden i andra frågor, t.ex. om hovrättens hantering av överklagade beslut om restriktioner och åtgärder efter de ändrade reglerna 2021 samt om ordningen för prövningen av prövningstillstånd i tvistemål.