Inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås kommun den 6–8 december 2022

Den 6–8 december 2022 genomförde JO en inspektion av Individ- och familjenämnden i Västerås kommun. Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att ärendena om barn och unga handlades på ett engagerat och aktivt sätt och att ärendena om ekonomiskt bistånd i regel handlades skyndsamt. Själva handläggningen av ärendena verkade fungera väl. I vissa fall var det dock svårt att följa ärendenas handläggning på grund av att varken de digitala akterna eller pappersakterna var kompletta. Det var därför inte alltid möjligt att få en sammanhållen överblick av dokumentationen. Vid inspektionen upptäcktes flera fel i ärendehandläggningen som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. I en del fall var bristande rutiner orsak till felaktigheterna. Dessa brister bör nämnden relativt enkelt kunna rätta till. I andra fall framgick det att kunskaperna hos handläggarna om de bestämmelser som styr handläggningen i olika situationer var bristfälliga. Utöver bristfällig dokumentation är bristerna hänförliga till t.ex. utredningsskyldigheten, utformningen av beslut och överklagandehänvisningar. I nämndens handläggning av vissa ärenden som rörde barn framgick det inte att en prövning av barnets bästa hade gjorts. I vissa fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning, bl.a. för att ha genomfört ett oanmält hembesök.