Inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg, den 3–5 oktober 2023

Protokollet i korthet: JO har genomfört en inspektion av anstalten Hinseberg med inriktning på att framför allt följa upp tidigare granskningar av situationen för kvinnliga intagna och undersöka anstaltens handläggning av ärenden om avskildhetsplaceringar.

JO uttalar att hon har fått ett i stora delar gott allmänt intryck av anstaltens verksamhet och lyfter särskilt fram sysselsättningen, ASV:n och barnombuden som positiva exempel. Det saknas emellertid tillräckliga möjligheter till differentiering i anstalten och differentieringsproblemen bidrar till längre och fler avskildheter. Efter inspektionen drar JO slutsatsen att situationen för kvinnliga intagna inom Kriminalvården verkar ha försämrats under senare år. Enligt JO är detta mycket bekymmersamt. Hon påminner om att resursbrist eller avsaknad av möjlighet till inre
differentiering inte är acceptabla som skäl för att hålla intagna avskilda.

Den formella handläggningen av de granskade ärendena om placering i avskildhet har i allt väsentligt följt den tillämpliga regleringen med undantag för hur anstalten i vissa fall tillgodoser kravet på läkarundersökningar. I den senare delen är JO mycket kritisk.

Hon är lika kritisk till det som kom fram om en slags mottagningsavdelning, Aspen. Den är belägen i ett källarplan med mörka celler som regelmässigt trippelbeläggs. De intagna erbjuds i princip inte någon sysselsättning och får inte heller information om hur länge deras placering där ska pågå. JO anser att en placering på Aspen närmast framstår som en slags förvaring under ovärdiga förhållanden.