Inspektion av Kriminalvården, anstalten Ystad, den 14–16 mars 2023

JO har genomfört en inspektion av anstalten Ystad med särskilt syfte att granska intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom besök och försändelser. Syftet var även att i viss utsträckning följa upp JO:s tidigare granskningar av situationen för kvinnliga intagna.

JO uppfattar att den dagliga verksamheten inklusive sysselsättningen i anstalten i stort fungerar väl och att de intagna i allt väsentligt anser att personalen bemöter dem korrekt. Vidare ser JO positivt på att anstalten tycks anpassa säkerhetsarrangemangen vid transporter av t.ex. gravida och bevakningar vid integritetskänsliga sjukvårdsbesök till förhållandena i det enskilda fallet.

Hon konstaterar emellertid att det i princip saknas möjligheter till differentiering i anstalten. Problemet har tidigare uppmärksammats av JO. Utifrån iakttagelserna vid inspektionen verkar situationen för kvinnliga intagna inte ha förbättrats, i stället framstår det som att utvecklingen går åt motsatt håll. JO är särskilt bekymrad över ledningens uppgifter om att anstalten har svårt att tillgodose intagnas behov av vård för psykisk sjukdom och dåligt psykiskt mående.

Det framkom en del brister i framför allt ordningen vid befordran av myndighetspost och i anstaltens informationshantering. JO gör flera uttalanden i den delen. I protokollet uppmärksammas också bl.a. beslut som berör barn och möjligheterna att ta emot besök samt hanteringen av hemställningar om innehav av personliga tillhörigheter.