Inspektion av Kriminalvården, häktet Göteborg, den 20–22 september 2022

JO har genomfört en inspektion av häktet Göteborg medsärskilt syfte att granska de intagnas möjligheter till kontakter med omvärlden genom elektronisk kommunikation, besök och försändelser. Vid inspektionen beskrev de flesta intagna att de får genomföra telefonsamtal och ta emot besök endast i samband med polisförhör. Personal gav uttryck för att det är försvarare eller polis och åklagare som ska se till att detta blir av. JO konstaterar att häktades kontakter med utomstående kan påverkas av att de intagna har restriktioner och att åklagaren i sådana fall kan ställa krav på att kontakterna övervakas av en person med särskild insikt i brottsutredningen. JO:s intryck vid inspektionen var dock att häktet i praktiken ofta överlämnar till den intagne själv att genom bl.a. sin försvarare se till att förbindelser med omvärlden upprätthålls. Enligt JO är detta inte acceptabelt och hon understryker därför att häktet har ett eget ansvar på området samt måste fullgöra sina skyldigheter i nu aktuella avseenden utifrån den regleringsom gäller för verksamheten. JO är mycket kritisk till att häktet, när det gäller intagna med restriktioner, ibland skickar s.k. myndighetspost till åklagaren trots att häktet efter granskning konstaterat att uppgiften om avsändare är korrekt. Vidare har JO mot bakgrund av iakttagelser vid häktets granskning av vykort till intagna beslutat att inom ramen för ett särskilt initiativärende närmare utreda den hanteringen. Det framgick vid inspektionen att häktet under senare år ställts inför stora utmaningar, bl.a. till följd av den nationella bristen på häktes- och anstaltsplatser samt covid-19-pandemin. Dessutom har personalomsättningen varit hög och nyanställda har därmed inte kunnat genomgå grundutbildningen. Enligt JO är det uppenbart att dessa omständigheter inverkar negativt på den dagliga verksamheten i häktet och har betydelse för de intagnas situation. Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, t.ex. om intagnas rätt till utomhusvistelse och om bemötande.