Inspektion av Kriminalvården, häktet Uppsala, med besök den 7 september 2021

Inspektionen i korthet: I protokollet gör JO vissa uttalanden om bl.a. beläggnings­situationen i häktet Uppsala och arbetet med isoleringsbrytande åtgärder. Enligt JO är det anmärkningsvärt att Kriminalvården fortfarande saknar ett nationellt planerings- och uppföljningsverktyg för att kunna mäta i vilken omfattning intagna är föremål för sådana insatser. I avsaknad av ett nationellt system har häktet Uppsala försökt hantera situationen och infört en egen ordning för att mäta den tid som intagna dagligen ges isoleringsbrytande åtgärder. Enligt JO kan det bidra till en ökad medvetenhet och fokus hos personalen om vikten av sådana insatser. JO anser att detta är mycket positivt och uppfattar häktesledningen som genuint engagerad i frågan samt att häktet arbetar strukturerat för att försöka bryta de intagnas isolering. När det gäller mätningarna bedömer dock JO att det kan finnas skäl för häktet att se över hur resultatet sammanställs.