Inspektion av Lunds tingsrätt den 19–21 november 2019

Den 19–21 november 2019 genomförde JO en inspektion av Lunds tingsrätt. JO intryck är att domstolens verksamhet fungerar mycket väl. I protokollet lyfts bl.a. tingsrättens arbete med familjemålen fram samt den goda ordningen i akterna. Även om många av de granskade avgörandena innehöll utförliga skäl noterar JO att det också förekom bristande motiveringar i t.ex. häktningsbeslut och i beslut om anordnande av godmanskap. Vidare uppmärksammades att det saknades tidsplaner i flera tvistemål liksom att en del avgöranden saknade förordnanden om s.k. fortsatt sekretess.

Efter inspektionen har JO tagit två initiativ. JO ska i det ena ärendet granska tingsrättens rutiner för att sätta ut konkursförhandlingar i vissa fall. I det andra ärendet kommer JO att utreda handläggningen av ett ärende om upphörande av godmanskap hos Överförmyndar­nämnden i Eslövs kommun.