Inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen den 25‒27 april 2023

Efter en inspektion av Överförmyndarnämnden i Umeåregionen konstaterar JO att det övergripande intrycket är att nämndens verksamhet fungerar väl. Ordningen i de akter som granskats har varit god, och nämndens beslut och underrättelser har i allt väsentligt framstått som tydliga och välmotiverade. Vidare ser JO positivt på nämndens aktiva arbete för att hitta personer som kan tänka sig att utses till gode män och förvaltare. I det avseendet har inspektionen bekräftat JO:s bild att kommunala förvaltarenheter kan vara ett värdefullt verktyg.

JO gör i protokollet uttalanden om dokumentation av uppgifter som kommer fram vid nämndens prövning av gode mäns och förvaltares lämplighet. I ett beslut hade nämnden entledigat en god man på grund av uppgifter i belastningsregistret. Det framgick inte av beslutet vad uppgifterna avsåg. JO bedömer att beslutets motivering varit bristfällig och anser att uppgifterna i det fallet även borde ha diarieförts i huvudmannens akt.

Protokollet innehåller också uttalanden i andra frågor, t.ex. om nämndens bedömning av olika former av klagomål mot gode män och förvaltare liksom om handläggningen av framställningar om utlämnande av allmänna handlingar.