Inspektion av Pensionsmyndigheten den 2–5 oktober 2023

JO:s uttalande i korthet: Den 2–5 oktober 2023 genomförde JO en inspektion av Pensionsmyndigheten, kontoret i Halmstad. Det allmänna intrycket av verksamheten var gott. Det framkom att verksamheten bedrivs på ett i huvudsak bra och rättssäkert sätt men att det finns exempel i ärendehandläggningen som inte kännetecknas av god förvaltning.

JO anser att det är mycket oroande att alltför långa handläggningstider fortfarande förekommer inom flera ärendeslag. Det fanns t.ex. ändringsanmälningar i ärenden om bostadstillägg och anmälningar om ändrat civilstånd i ärenden om ålderspension som hade blivit liggande länge. Flera av de ärenden om bostadstillägg som granskades hade kommit in till myndigheten redan under år 2020. JO kan inte se att det finns någon godtagbar förklaring till att dessa ärenden fortfarande inte har avgjorts. I den
delen är handläggningen därför inte acceptabel.

Granskningen visade också att det fanns omfattande brister i tillämpningen av bestämmelsen om underrättelse vid väsentlig försening (11 § förvaltningslagen [2017:900], FL). JO:s uppfattning är att Pensionsmyndigheten medvetet gör avsteg från de krav som 11 § FL uppställer, vilket han ser mycket allvarligt på. Iakttagelserna under inspektionen visar att Pensionsmyndigheten inte har tagit till sig av JO:s tidigare kritik i detta avseende.

I protokollet uppmärksammas även bl.a. en lokal rutin för rättidsprövning i omprövningsärenden. Det framkom vidare en del brister i utformningen av beslut och skrivelser. JO gör flera uttalanden i den delen.