Inspektion av Socialnämnden i Gislaveds kommun den 16 och 19 oktober 2023

JO:s uttalande i korthet: JO genomförde den 16 och 19 oktober 2023 en inspektion
av Socialnämnden i Gislaveds kommun. Inspektionen var den första i en serie
inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare
uppmärksammats med att ha allvarliga brister och fått kritik från JO.
Det allmänna intrycket av verksamheten var mycket gott. JO framhåller bl.a. att
handläggningen av ärenden i allt väsentligt verkar fungera väl och att nämnden lever
upp till grundläggande rättssäkerhetskrav som t.ex. olika tidsfrister i barnärenden.
Under inspektionen noterades dock ett antal brister i nämndens verksamhet. Det kom
t.ex. fram att nämnden inte alltid gjorde konkreta och individualiserade bedömningar
av barnets bästa och bedömningar kopplade till barnets rätt att komma till tals. Vidare
upptäcktes ett antal brister som inger viss oro från ett rättssäkerhetsperspektiv. Det
gällde bl.a. utformningen av nämndens beslut och frågor om hur nämnden hämtar in
information i barnutredningar. I några fall anser JO att nämnden ska kritiseras för sin handläggning.