Inspektion av Umeå tingsrätt den 25–27 april 2023

Efter en inspektion av Umeå tingsrätt med huvudsaklig inriktning på handläggningen av ärenden om godmanskap och förvaltarskap konstaterar JO att hennes intryck av verksamheten i de granskade delarna är mycket gott. JO uppfattar att tingsrätten driver ärendena mot ett snart avgörande och
samverkar på ett välfungerande sätt med Överförmyndarnämnden i Umeåregionen, som inspekterades vid samma tillfälle. JO uttalar sig bl.a. om motiveringar i beslut om anordnande av godmanskap och förordnande av särskild företrädare för barn.

Inspektionen omfattade vidare familjemålen och JO gör flera uttalanden, särskilt om rättens prövning av s.k. samförståndslösningar. Hon understryker att rätten även i en sådan situation behöver göra en självständig bedömning av överenskommelsen utifrån barnets bästa och att det kan finnas behov att i en dom redogöra för varför en bedömning avviker från vad som föreslagits i en vårdnads- eller umgängesutredning. I det sammanhanget framhåller JO att prövningen kan leda till att en samförståndslösning inte bör läggas till grund för ett avgörande, t.ex. på grund av uppgifter i
utredningen om risker för ett barn.

I protokollet lyfts vidare positiva exempel på hur tingsrätten sätter ut samt kallar till sammanträden och skriver klara förelägganden anpassade till det enskilda målet.