Oanmäld Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Sollentuna, den 28–30 januari 2020

Vid inspektionen kom det fram att häktet Sollentuna inte kan tillgodose de intagnas rätt till gemensamhet. Detta ser JO allvarligt på. Även om det underlag som inhämtades vid inspektionen var ofullständigt stod det dessutom klart att många intagna är isolerade på häktet. Dessa intagna har alltså vistats i ensamhet utan meningsfull mänsklig kontakt under mer än 22 timmar per dygn. Detta gällde också unga intagna. JO konstaterar att det finns brister i häktets mätningar av s.k. isoleringsbrytande åtgärder och även olika uppfattning om vad sådana åtgärder omfattar. Mot denna bakgrund uttalar JO att häktet Sollentuna måste stärka och prioritera sitt arbete med att på ett meningsfullt sätt bryta isoleringen av intagna.

Ett antal intagna som var misstänkta för sexual- eller relationsbrott var placerade i avskildhet av säkerhetsskäl. Enligt häktesledningen skulle deras säkerhet äventyras om de placerades på en vanlig gemensamhets­avdelning i häktet. Dessa intagna stod därför i ”kö” till en särskild gemensamhets­avdelning i häktet Huddinge. JO finner att det är tveksamt om tillämpningen av häkteslagen vid dessa avskildhetsbeslut är förenlig med lagstiftarens avsikt. Vidare anser hon att det finns skäl att inrätta fler särskilda av­delningar för intagna som p.g.a. den aktuella brottsmisstanken lever under hot.

I häktet finns även intagna som benämndes ”avskild på egen begäran”. JO konstaterar att det saknas lagligt stöd för att avskilja en intagen i häkte på denna grund. Vidare menar hon att formuleringen riskerar att medföra att häktets personal inte arbetar aktivt för att ändra på situationen för en sådan intagen eller på avdelningen. Hon understryker att häktet har ett stort ansvar att se till att intagna inte drar sig undan i ensamhet.

Vidare uppmärksammar JO bl.a. att häktets rastgårdar trots tidigare kritik fortfarande inte lever upp till de krav som rimligen kan ställas på sådana utrymmen.