Oanmäld Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Öst, arresten Eskilstuna, den 19 och 20 februari 2020

Vid inspektionen kom det fram att det finns ett både faktiskt och upplevt avstånd mellan arrestpersonalen och stationsbefälen. Stationsbefälen ansvarar för arrestverksamheten, men de befinner sig sällan på plats i arresten och det har lagts ett stort ansvar på arrestvakterna att vid behov kontakta stationsbefälen. Enligt JO kräver en välfungerande arrest att det finns ett bra och nära samarbete mellan stationsbefälen och arrestvakterna. Stationsbefälen har ett ansvar att kontinuerligt hålla sig informerad om situationen i arresten för att de ska kunna fatta korrekta beslut angående de intagna. Mot den bakgrunden är det enligt JO positivt att Polismyndigheten har för avsikt att flytta stationsbefälens tjänsterum närmare arresten. Förutom denna åtgärd bör Polismyndigheten överväga om det även finns skäl att se över rutinerna för stationsbefälens kontakt med arrestpersonalen så att stationsbefälen själva tar mer aktiv del av vad som händer i arresten.
Arresten Eskilstuna är inrymd i två våningar och vid förflyttning till arrestens övervåning måste intagna föras bl.a. via en smal spiraltrappa. JO framhåller att detta är en säkerhetsrisk. Det finns långtgående planer på att uppföra ett nytt polishus i Eskilstuna. Det beräknas dock stå klart tidigast 2024. Enligt JO bör Polismyndigheten vidta åtgärder för att förbättra miljön i den nuvarande arresten. Förutom att undersöka på vilka sätt riskerna när intagna förs mellan arrestens våningsplan kan minskas eller helt undanröjas, bör översynen omfatta miljön dels på arrestens rastgårdar, dels i arrestcellerna.