Oanmäld Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, LVM-hemmet Hessleby, den 26–28 november 2019

För att förebygga att de intagna utsätts för åtgärder som inte är förenliga med lagstiftningen pekar JO på att det fin ett behov av att Statens institutionsstyrelse (SiS) centralt ser över LVM-hemmens rutiner för att kvalitetssäkra tillämpningen av bestämmelserna om särskilda befogenheter. JO uppmanar på nytt SiS att se över i vilka LVM-hem det är lämpligt att placera personer med fysiska funktionsnedsättningar. Vidare behöver LVM-hemmet Hessleby vidta åtgärder för att tillgodose att de intagnas rättigheter, som rätt till daglig utomhusvistelse, respekteras.
Avslutningsvis uttalar JO Norling att han i detta ärende vid upprepade tillfällen funnit anledning att hänvisa till tidigare JO-uttalanden eftersom uttalandena ännu inte tycks ha fått förväntat genomslag i SiS verksamhet. Eftersom flera av uttalandena rör allvarliga frågor, bl.a. de intagnas berättigade krav på att verksamheten bedrivs på ett rättssäkert sätt, påminner JO om det ansvar som SiS ledning har för att säkerställa att myndigheten lever upp till de krav som ställs på den.