Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Borås, den 14–16 mars 2023

Vid en inspektion av anstalten Borås undersöktes framför allt
situationen för de frihetsberövade som har varit och är placerade i de modulhus som
invigdes i november 2022 inom anstaltsområdet. Det kom fram ett flertal brister
kopplade till bl.a. planeringen av modulhusen samt uppstarten av verksamheten.
Det var först under byggnationen som Kriminalvården bestämde att ett flertal celler i
modulhusen skulle dubbelbeläggas. Till följd av Kriminalvårdens bristfälliga planering
får ett stort antal intagna dela celler som utifrån internationella rekommendationer är
för små och utrustade med toaletter som inte erbjuder tillräcklig avskildhet. JO ser
allvarligt på dessa förhållanden, som kan medföra risker för bl.a. oro och konflikter.
Vidare kom det fram att personalen inte ens fick möjlighet att öva i de nya lokalerna
innan det placerades intagna där. JO uttalar att det inte är godtagbart att tillämpa ett
så pressat tidsschema och riskera de intagnas trygghet och säkerhet.
Placeringen av ett personalutrymme utanför de nybyggda avdelningarna tycks ha
bidragit till att kriminalvårdspersonalen som arbetar där rör sig mindre inne på
bostadsenheterna och därmed har en mer begränsad kontakt med de intagna. JO är
förvånad att Kriminalvården valt att bygga modulhusen på detta sätt och anser att det
är mycket bekymmersamt om det utvecklas ett arbetssätt som innebär att personalen
undviker att gå in i de intagnas utrymmen.
Protokollet innehåller även uttalanden i andra delar, såsom information till intagna,
sysselsättning och akut tandvård.