Opcat-inspektion av Kriminalvården, anstalten Luleå, den 16 och 17 november 2022

Anstalten Luleå är Sveriges enda ungdomsanstalt. Vid en inspektion som ägde rum inom temat frihetsberövade barn och unga framkom bl.a. att de intagna hade kännedom om sina rättigheter och skyldigheter samt om sin verkställighetsplan. JO anser att det är mycket positivt eftersom sådan kännedom också är en förutsättning för att den unge ska kunna vara delaktig i sin verkställighet. Alla intagna hade sysselsättning i form av studier eller arbete och flertalet deltog i behandlingsprogram. I protokollet uttalar JO att hennes intryck är att anstaltensverksamhet med kontaktskapande, studier och annan sysselsättning samt behandlingsprogram är ändamålsenlig samt att verksamheten med unga intagna fungerar väl. Protokollet innehåller även uttalanden om andra frågor, såsom de intagnas trygghet och säkerhet samt besöksverksamheten.