Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Helsingborg (häktesfilialen Berga) den 13 och 14 maj 2019

Häktet Helsingborgs häktesfilial Berga är ett gemensamhetshäkte med 44 platser. Vid inspektionen vistades 44 intagna i häktesfilialen.Den 5, 12, 19 och 26 april 2019 fanns det mellan 48 och 51 intagna i häktesfilialen, vilket innebär en beläggningsgrad mellan 109 och 116 procent. Vid överbeläggning placeras de intagna förutom i normalceller även i besöksrum och en avskiljningscell. Det är även möjligt att dubbelbelägga 8 av häktesfilialens normalceller. Det innebär att det som mest kan vara 55 intagna i häktet. Vid inspektionen var samtliga intagna placerade i ordinarie celler.

 

Det är möjligt att tillföra besöksrummen och en avskiljningscell viss utrustning för att deska uppfylla delar av Kriminalvårdens krav för hur en normalcell ska vara utrustad. Häktet Helsingborg har en lokal anvisning för hur överbeläggning ska hanteras. Placeringen av intagna i häktets besöksrum innebär en negativ inverkan på de intagnas möjlighet att ta emot besök.

 

En av häktesfilialens avdelningar (avdelning 1:5) saknar gemensamhetsutrymmen och de häktade vistas under dagtid i korridoren. ChefsJO ifrågasätter starkt det rimliga i att korridoren beskrivs som en avdelning och anser att Kriminalvården bör överväga om de aktuella cellerna även i fortsättningen ska utgöra ordinarie platser i häktesfilialens verksamhet. Om Kriminalvården ändå anser att det finns så pass tungt vägande skäl att cellerna ska användas som ordinarie platser, bör myndigheten omedelbart vidta de åtgärder som krävs för att de häktade på avdelning ska kunna ges möjlighet till vistelse i gemensamhet på samma villkor som de intagna på häktesfilialens övriga avdelningar.