Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Karlstad, den 23–25 november 2021

Enligt regionala överenskommelser med Polismyndigheten ansvarar Kriminalvården för driften av ett antal arrester, bl.a. den i Karlstad. Efter en inspektion av Kriminalvårdens verksamhet på orten konstaterar JO att det finns en rad komplexa utmaningar när myndigheten träffar en sådan överenskommelse. Att det sker regionalt resulterar dessutom i olika lösningar som leder till att intagna inte behandlas på ett enhetligt sätt. Arrangemanget medför även påtagliga risker för de intagna, vilket inte är acceptabelt. Lämpligheten och det rättsliga utrymmet för Kriminalvården att på ett sådant sätt överta ansvaret för driften av arrester kan enligt JO diskuteras.

 

I protokollet uttalar sig JO också om det förhållandet att Kriminalvården bedriver häktesverksamhet i lokaler som ursprungligen inrättats som arrester. Efter att ha granskat den typen av verksamheter i Nacka och Malmö, drar JO slutsatsen att bristerna i de gamla arrestlokalerna drabbar de intagna på ett negativt sätt. Enligt henne är det en självklarhet att intagna inte ska behöva vara placerade där under längre tid än vad som är absolut nödvändigt. JO understryker att det i grunden är oacceptabelt att den ansträngda beläggningssituationen i häkten och anstalter leder till att Kriminalvården bedriver häktesverksamhet i bristfälliga lokaler.

 

Eftersom de problem som JO ser i de aktuella lösningarna är så pass omfattande och allvarliga skickar hon en kopia av protokollet till regeringen för kännedom.