Opcat-inspektion av Kriminalvården, häktet Kronoberg, den 18-20 september 2023

Inspektionen i korthet: Vid inspektionen kom det fram att många intagna är
isolerade i häktet Kronoberg. Häktet förmår inte att uppfylla det lagstadgade kravet att
barn ska ha rätt till meningsfull mellanmänsklig kontakt minst fyra timmar dagligen
eller att erbjuda övriga intagna isoleringsbrytande åtgärder två timmar dagligen. JO
ser mycket allvarligt på situationen och förutsätter att häktet ser över vilka åtgärder
som kan vidtas för att utöka arbetet i detta avseende. I sammanhanget gör JO
uttalanden om vad som bör anses utgöra isoleringsbrytande åtgärder och påtalar att
häktet omgående behöver säkerställa att insatserna utförs i enlighet med såväl
nationella som internationella regelverk och JO:s uttalanden. Vidare framför hon som
sin mening att Kriminalvården snarast bör ta fram ett centralt digitaliserat systemstöd
för att på ett tillförlitligt sätt kunna mäta och följa arbetet med isoleringsbrytande
åtgärder.
Det visade sig att häktade var placerade i bl.a. anhållnings-, tillnyktrings- och
tulltoaceller som en konsekvens av den ansträngda beläggningssituationen. Enligt JO
är det olämpligt, särskilt då cellerna inte har genomgått några standardhöjande
insatser. Om en sådan placering inte kan undvikas bör den enligt henne pågå max ett
par dagar. JO anser dessutom att s.k. tulltoaceller aldrig bör användas som
bostadsrum.
Protokollet innehåller också bl.a. JO:s uttalanden om intagnas tillgång till toalett under
kvälls- och nattetid. Under inspektionen uppdagades att väntetiden för toalettbesök då
är så pass lång att många intagna tvingas uträtta sina behov i handfatet eller pappers
korgen i cellen. JO framhåller än en gång att häktet snarast måste vidta nödvändiga
åtgärder för att komma till rätta med detta samt understryker att Kriminalvården måste
ha en verksamhet som klarar att tillgodose de intagnas grundläggande behov.