Opcat-inspektion av Migrationsverkets förvarsenhet i Gävle den 6–7 september 2016

I protokollet uttalar JO att det sedan tidigare identifierade behovet av lagreglering av omprövning av s.k. säkerhetsplaceringar av förvarstagna kvarstår, och överlämnar därför en kopia av protokollet till Justitiedepartementet. Till dess måste Migrationsverket se till att myndigheten har en rutin för att regelbundet kontrollera förutsättningarna för säkerhetsplaceringen och om beslutet ska bestå eller inte. JO konstaterar även att det i många fall där den förvarstagne säkerhetsplacerats inte framgår av besluten varför det bedömts vara en otillräcklig åtgärd att hålla personen avskild på förvaret. Frågan kommer att följas vid kommande inspektioner. 

JO uttalar vidare att rum för avskiljande av förvarstagna bör vara lämpliga för sitt ändamål, och bl.a. vara försedda med fönster. Migrationsverket bör även se över myndighetens instruktionsmaterial för kroppsvisitation, och komplettera den skriftliga information om rättigheter som Migrationsverket ger förvarstagna med information om tillgången till hälso- och sjukvård.