Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Nord, arresten Östersund, den 16 och 17 februari 2016

Tillsyn

Av de redovisade iakttagelserna i protokollet framgår att det har skett förändringar i hur tillsynen bedrivs sedan inspektionen 2013. Jag välkomnar att Polismyndigheten numera har infört rutiner om regelbunden tillsyn av alla gripna och anhållna.

När det gäller dokumentationen av tillsynsbeslut kan jag i likhet med vad företrädarna för Polismyndigheten anfört konstatera att det inte går att utläsa av den säkerhetsbedömningsblankett där tillsynsfrekvensen anges att det är vakthavande befäl, dvs. den som gör förmansprövningen innan någon sätts in i arresten, som inledningsvis beslutar om tillsynsfrekvensen.

Det är viktigt att den dokumentation som görs återspeglar ansvarsfördelningen som råder. Polismyndigheten bör mot den bakgrunden se över rutinerna för signering av säkerhetsbedömningsblanketter.

Insläpp av dagsljus under vistelsen i cellen

Jag uttalade i protokollet från 2013 att myndigheten måste överväga att vidta åtgärder för att förbättra dagsljusinsläppet för frihetsberövade i arresten. Jag vill i detta sammanhang nämna chefsJO Furas uttalanden om att intagnas möjligheter att i häkten och anstalter se ut genom fönstren i sina bostadsrum och få en uppfattning av omgivningarna kan bidra till att en häktes- eller anstaltsvistelse upplevs som mindre påfrestande och motverkar de negativa följderna av ett frihetsberövande (beslut den 16 november 2015, dnr 7173-2014).

Polismyndigheten har uppgett att man planerar att byta ut samtliga fönster i cellerna. Jag utgår från att Polismyndigheten snarast vidtar åtgärder för att tillgodose de intagnas behov av dagsljus i arresten Östersund. Med anledning av vad som kommit fram uppmanas Polismyndigheten att senast den 16 januari 2017 återkomma med en redogörelse för vilka åtgärder myndigheten vidtagit i denna del.

Utformningen av rastgården

I ett beslut i ett initiativärende om möjligheten till utomhusvistelse för intagna i polisarrest den 18 juni 2014 (dnr 2054-2013) betonade jag bl.a. att rastgårdarna bör ha ett ordentligt ljusinsläpp och frisk luft för att syftet med utomhusvistelsen ska uppnås.

Det begränsade inflödet av dagsljus och frisk luft i rastgården gör att den i sin nuvarande utformning inte kan anses tillgodose syftet med en utomhusvistelse. Polismyndigheten uppmanas därför att senast den 16 januari 2017 återkomma med en redogörelse för vilka åtgärder som myndigheten vidtagit även i denna del.

Rutiner för underrättelse till närstående

I inspektionsprotokollet från 2013 uttalade jag att polisen behövde säkerställa att det finns tydliga rutiner för att frihetsberövade tillfrågas om de vill att närstående ska underrättas om frihetsberövandet. Jag noterar att en rutin införts om underrättelse till närstående, och att det ofta dokumenteras att frågan ställts i samband med omhändertagande enligt LOB, men att dokumentationen brister i fråga om gripna och anhållna. Jag förutsätter att man från polisens sida vidtar åtgärder för att komma tillrätta med denna brist.

Information till intagna

De redovisade iakttagelserna tyder på att Polismyndigheten i praktiken försöker se till att skriftlig information om rättigheter till frihetsberövade misstänkta för brott delas ut. Däremot är det i rutinblad och instruktioner otydligt vem som ansvarar för att informationen lämnas ut. Jag förutsätter att Polismyndigheten gör förändringar på så sätt att skriftliga rutiner och hur det fungerar i praktiken stämmer överens. Rutinerna för dokumentation av att information om rättigheter har lämnats bör också ses över.