Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Stockholm, arresten Västberga den 15–17 september 2021

Arresten i Västberga bemannas av ett bevakningsföretagsom Polismyndigheten har ett avtal med.  Arrestpersonalen får sin arbetsledning av ettpolisbefäl med särskilt ansvar för arrestverksamheten. Vid inspektionen var det tydligtatt det hos dessa polisbefäl fanns en osäkerhet om innehållet i deras arbetsledanderoll och var ansvaret för olika delar av arrestverksamheten ligger. Det som kom fram vid inspektionen förmedlar enligt JO en bild av att de ansvarigapolisbefälen i alltför stor utsträckning lämnar över ansvaret för den dagligaverksamheten i arresten till de anställda i bevakningsföretaget. Vidare fanns det enosäkerhet om vad som ligger i rollen som ansvarigt befäl för arresten och envarierande grad av kunskap i viktiga rutinfrågor. JO kan inte dra någon annan slutsatsän att polisbefälen med arrestansvar i Västberga generellt sett inte har den kontrollöver arrestverksamheten som ett ansvarigt befäl ska ha. Detta kan få en negativinverkan på de intagnas säkerhet och trygghet.JO betonar att Polismyndigheten även vid en avtalslösning med ett bevakningsföretagansvarar för arrestverksamheten sköts enligt gällande regelverk. Polismyndighetenbehöver följa upp hur arbetsledningen utövas i arresten och säkerställa att ansvarigtbefäl vid varje given tidpunkt har de förutsättningar och den kunskap som krävs föruppgiften. Vid inspektionen observerades två s.k. väntarrester på ca en kvadratmeter vardera.JO uttalar en förståelse för att det i vissa situationer kan finnas behov att placera enfrihetsberövad person i en väntarrest en kortare stund. JO anser att en placering i enväntarrest bör ha stöd i författning men konstaterar att en sådan reglering saknas. Enkopia av protokollet överlämnas därför till Regeringskansliet för kännedom.