Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Syd, arresten Helsingborg, den 10 maj 2016

Information till intagna

Alla som tas in i en arrest ska som huvudregel få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter. Informationen ska lämnas på ett språk som den intagne förstår, och det ska dokumenteras att den har lämnats. (Se 1 kap. 4 § Polismyndighetensföreskrifter och allmänna råd om polisarrester, PMFS 2015:7, FAP 102-1).

Det har vid inspektionen kommit fram att skriftlig information om rättigheter delas ut till gripna och anhållna men att sådan information inte alls lämnas till LOB-omhändertagna. Jag vill därför betona att Polismyndigheten har en skyldighet att informera alla intagna i en arrest om deras rättigheter och att det av föreskrifterna numera uttryckligen framgår att informationen, som huvudregel, ska lämnas skriftligt,och att det ska dokumenteras att det har skett. Det är inte godtagbart att arresten i Helsingborg inte har rutiner som säkerställer att föreskrifterna efterlevs. Jag förutsätter att detta åtgärdas.

Det har vid inspektionen också kommit fram att intagna inte har förstått vad som står i det skriftliga informationsblad om rutiner som finns uppsatt i cellerna. Jag förutsätter därför att Polismyndigheten vidtar åtgärder för att se till att föreskrifterna efterlevs också i detta avseende och att alla intagna blir informerade om de dagliga rutinerna på ett språk som han eller hon förstår.

Underrättelse till närstående

Vid inspektionen har det vid samtal med intagna kommit fram att de inte tillfrågats om närstående ska underrättas om frihetsberövandet. Jag vill därför erinra om de skyldigheter som gäller i fråga om underrättelse till intagnas närstående (se 24 kap.21 a § rättegångsbalken, 17 a § polislagen och 3 § häktesförordningen samt bl.a. JO2012/13 s. 165, dnr 3682-2011, och JO 2013/14 s. 222, dnr 2293-2012).