Opcat-inspektion av Polismyndigheten, polisregion Väst, arresten Göteborg, den 3–4 februari 2016

Information till intagna

I ett beslut i ett initiativärende om information om rättigheter och verkställighetens innebörd till intagna i polisarrest den 18 juni 2014 (JO 2014/15 s. 104, dnr 2572-2013) betonade jag bl.a. att det är angeläget att det införs rutiner som innebär att intagna får del av information om sina rättigheter och verkställighetens innebörd på ett rättssäkert sätt. I detta ligger bl.a. att personer som är frihetsberövade oavsett grunden för frihetsberövandet får tillgång till information om sina rättigheter, också i skriftlig form, på ett språk som de förstår, i så nära anslutning till frihetsberövandet som möjligt. Jag påtalade också vikten av att dokumentera vidtagna åtgärder, bl.a. från kontroll- och rättssäkerhetssynpunkt.

Det framgår av Polismyndighetens ovan nämnda föreskrifter att alla som tas in i en arrest som huvudregel ska få skriftlig information om sina rättigheter och skyldigheter samt att det ska dokumenteras att informationen har lämnats (1 kap. 4 §). Det har i protokollet kommit fram att det endast i enstaka fall har dokumenterats att skriftlig information om rättigheter delats ut till gripna och anhållna och att skriftlig information inte alls lämnats till LOB-omhändertagna. I arbetsrutinen för arresten anges att endast misstänkta för brott ska få skriftlig information.

Jag vill återigen påminna Polismyndigheten om att den har en skyldighet att informera alla intagna i arrest om deras rättigheter och att det av föreskrifterna numera uttryckligen framgår att informationen, som huvudregel, ska lämnas skriftligt. Det är inte godtagbart att arresten i Göteborg inte har rutiner som säkerställer att föreskrifterna efterlevs.

Underrättelse till närstående

Vid inspektionen kom det fram att de intagna inte alltid tillfrågas om de vill att närstående ska underrättas om frihetsberövandet. Det saknas även en rutin för att dokumentera om frågan om underrättelse har ställts eller inte. Jag vill därför erinra om de skyldigheter som gäller i fråga om underrättelse till intagnas närstående (se 24 kap. 21 a § rättegångsbalken, 17 a § polislagen och 3 § häktesförordningen samt bl.a. ärendena JO 2012/13 s. 165, dnr 3682-2011, och JO 2013/14 s. 222, dnr 2239-2012). Denna information kan då också bli en del av den skriftliga information som lämnas till Kriminalvården. Det finns också i fråga om underrättelser till närstående anledning att erinra om dokumentationskravet i Polismyndighetens föreskrifter.

Tillsyn

Det framgår vidare av protokollet att det i flera fall, vid tillsyn av berusade personer, under flera timmars tid enbart dokumenterats att tillsyn genomförts. Vidare framgår det att registrering i CellTrac kan göras utan att den intagne direkt observeras. Att registrera mer information, t.ex. om den intagne sover eller är vaken, gör det möjligt att i efterhand granska om något särskilt har inträffat under den intagnes vistelse i arresten och hur situationen i så fall hanterats. Sådan information är också av vikt för personalen vid tillsynen av den intagne. Jag noterar att det i de lokala arbetsrutinerna för arresten finns tydliga anvisningar för hur tillsynen ska gå till. Jag förutsätter att Polismyndigheten säkerställer att rutinerna följs.