Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Brättegården, den 3–5 juli 2023

Inspektionen i korthet: Ungdomshemmet Brättegården bedriver sin verksamhet i lokaler som inte är ändamålsenliga och saknar förutsättningar till sektionering och inre differentiering vilket medför ett ökat behov av tvångsåtgärder. JO uttalar att det som kommit fram om lokalernas skick är bekymmersamt och uppmanar ungdomshemmet att se över möjligheterna att vidta åtgärder för att förbättra den fysiska miljön och skapa en trygg och säker vårdmiljö. Samtidigt understryker JO att SiS centralt måste ta ett ansvar för att tvångsvård av barn och unga i bristfälliga lokaler inte kan fortgå under flera år.

Vid inspektionen granskade JO verksamheten vid den särskilt förstärkta avdelningen Kullen. Enligt JO framstår det som att en placering på avdelningen Kullen förutsätter att det finns ett behov hos den unge av vård på en mindre enhet med särskild anpassning och som till sitt innehåll motsvarar vad som krävs för att kunna vårda den unge i enskildhet. Vidare omfattas de intagna på Kullen regelmässigt av beslut om vård vid låsbar enhet. JO:s intryck är att ledningen inte alls diskuterat eller övervägt att bedriva vården vid en öppen enhet trots anpassade lokaler och högre personaltäthet. Mot denna bakgrund anser JO att en rimlig slutsats är att den enskilde kommer att underkastas tvångsåtgärder oavsett hur dennes förutsättningar och behov ser ut. Vidare noterar JO att hemmet själva beskriver verksamheten på avdelning Kullen som en LSS-verksamhet. JO har förståelse för att dessa barn och unga behöver vård i en miljö, med färre intagna, högre bemanning och med personal som har rätt kompetens. Däremot ställer sig JO mycket tveksam till att tvångsåtgärder är en nödvändig förutsättning för SFA-verksamhet. Mot bakgrund av iakttagelserna vid denna inspektion beslutade JO om en inspektion av ungdomshemmet Rebecka (se JO:s protokoll i dnr O 20-2023). Syfte med den inspektionen var att få underlag för att kunna jämföra verksamheterna vid hemmens särskilt förstärkta avdelningar.

Slutligen uttalar JO att det finns en risk för att barn och unga som är utskrivningsklara fortsatt kan vara frihetsberövade under lång tid innan socialnämnden fattar beslut om utskrivning. Det är enligt JO inte en acceptabel ordning. JO konstaterar att inspektionen inte omfattar kommunernas socialtjänster men uppger att han kommer att fortsätta följa frågan.