Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, det särskilda ungdomshemmet Vemyra, den 12 och 13 april 2022

Under perioden 2019–2022 har JO genomfört tre inspektioner av det särskilda ungdomshemmet Vemyra. Efter den första inspektionen konstaterade JO att det sedan flera år uppmärksammats allvarliga brister i hemmets verksamhet. Det gällde bl.a. frågan om bemanning samt personalens bemötande av ungdomarna och ageranden i samband med tvångsåtgärder. Efter den andra inspektionen uttalade JO att många av bristerna i verksamheten kvarstod. Under 2021 genomförde även den ordinarie tillsynsmyndigheten, Inspektionen för vård ochomsorg, fyra inspektioner av hemmet. Syftet med att JO inspekterade hemmet på nytt i april 2022 var främst att åter igenfölja upp dels hemmets förutsättningar att genomföra tvångsåtgärder, dels vilkaåtgärder som vidtagits för att förebygga sexuella övergrepp. JO konstaterar att en viktig utgångspunkt för hans oanmälda inspektion var att verksamheten under en förhållandevis begränsad tid varit föremål för upprepade inspektioner. De förväntningar på en fungerande verksamhet som detta faktum gav upphov till infriades enligt JO tyvärr inte fullt ut under inspektionen. Hemmet har alltjämt stora problem som hittills inte har kunnat hanteras genom de åtgärder som vidtagits. De brister som uppmärksammats är bl.a. att personalen inte sätter tydliga gränser och de intagna flickorna hänvisas till att själva hantera sina konflikter. Vidare agerar inte heller personalen när flickorna går in i varandras rum nattetid. Slutligen konstaterar JO att en mycket allvarlig konsekvens av att personalen sviktar i att upprätthålla hemmets ordningsregler synes vara att flickorna i alltför stor omfattning inte deltar i skolundervisningen. JO uttalar att de brister som finns i verksamheten är sådana att de fortsatt påverkar hemmets möjligheter att kunna bedriva en god och säker vård och han rekommenderar Statens institutionsstyrelse att se över vilka åtgärder som myndigheten behöver vidta för att ge ledningen vid Vemyra det stöd som krävs.