Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Johannisberg den 9–11 oktober 2018

Utgångspunkten är att en ungdom som är intagen på ett särskilt ungdomshem ska ges möjlighet att under dagtid vistas tillsammans med andra intagna. För att denna rätt ska kunna tillgodoses måste enligt JO en avdelning, eller en sektionerad del därav, bestå av minst tre bostadsrum. Om färre än tre ung­domar vistas på en avdelning måste personalen omedelbart vidta åtgärder för att säkerställa att situationen upphör så snart som möjligt.

Enligt JO är det positivt att ledningen för det särskilda ungdomshemmet Johannisberg vill införa en rutin om uppföljning av handräckningstransporter. Sådana uppföljande samtal kan bl.a. ge möjlighet för personalen att återkoppla till Kriminalvården hur ungdomen har upplevt transporten. Med anledning av vad som kom fram vid inspek­tionen har JO beslutat att utreda den rutin som hemmet har när det gäller att anlita Kriminalvården för handräckningstransporter.

I protokollet uttalar JO även att det finns skäl att vid kommande inspektioner fortsätta att följa frågorna om att ungdomar som vårdas med stöd av LVU och LSU placeras på samma avdelningar, hur hemmen tillämpar bestämmelserna om vård i enskildhet samt hur hemmen tillgodoser de intagnas rätt till daglig utomhusvistelse.