Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelse, ungdomshemmet Långanäs, den 22–24 oktober 2019

Vid inspektionen av det särskilda ungdomshemmet Långanäs kom det fram att hemmet har en avdelning med fyra platser för utåtageran-de ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder, psykiska problem och som har svårigheter med socialt samspel. Vården på avdelningen utgår från att ungdomen vårdas i enskildhet. Vid inspektionstillfället hade en av ungdomarna vårdats i enskildhet i knappt ett år. Det har även tidigare förekommit att ungdomar vårdats i enskildhet på avdelningen under långa tidsperioder. På det särskilda ungdomshemmet Brättegården finns en liknande avdelning, och JO kommer att inom kort inspektera det hemmet.Vid inspektionen kom det vidare fram uppgifter om att personalen vid ungdomshem-met Långanäs håller fast ungdomar som uppträder våldsamt istället för att ta dem till ett rum för avskiljande. En av avdelningarnas rum för avskiljande ligger på ett annat våningsplan och det har inträffat att personalen burit ungdomar nedför trappan. JO uppmanar Statens institutionsstyrelse att vidta åtgärder för att säkerställa att avskil-janden kan göras på det sätt som lagen föreskriver och på ett sätt som är värdigt för både intagna och personal