Opcat-inspektion av Statens institutionsstyrelses LVM-hem Fortunagården den 11 och 12 september 2018

Enligt företrädare för LVM-hemmet saknar hemmet lokaler för att kunna ge intagna vård i enskildhet. JO framhåller att det kan uppstå situationer vid placering av intagna i hemmets intagsdel som utgör sådan vård. Vid inspektionen uppmärksammades en situation när en intagen under en kort stund placerats i hemmets avskiljningsrum. Personalen uppfattade inte åtgärden som en avskiljning och den dokumenterades inte i ett särskilt beslut. Enligt JO ligger det nära till hands att beskriva den vidtagna åtgärden som en avskiljning. Det redovisade visar vilka svåra gränsdragningsproblem som kan uppstå i förhållande till de särskilda befogenheterna vård i enskildhet och avskiljande. Av den anledningen har JO för avsikt att under nästa år ta upp dessa frågor med SiS centralt.