Opcat-inspektion av Tullverket (kontrollplats Lernacken, Malmö) den 25–27 oktober 2023

Inspektionen i korthet: Inspektionen inriktades på frihetsberövades situation vid kontrollplats Lernacken. Parallellt genomfördes en inspektion vid tullkriminal-avdelningen och kontrollavdelningen, enheterna syd, i Malmö.
Tullverket kunde inför inspektionen inte ta fram alla uppgifter och handlingar som JO begärt. JO uttalar att det är oacceptabelt.
Vidare konstaterar JO att det saknas närmare föreskrifter för verkställigheten av förvarstaganden hos Tullverket, vilket är otillfredsställande. Mot den bakgrunden finner JO anledning att väcka frågan om en författningsreglering av dessa förhållanden. I avvaktan på en rättslig reglering behöver Tullverket se över hur personer som är frihetsberövade och tas i förvar hos myndigheten ska tas omhand.
I övrigt uttalar sig JO om frågor rörande bl.a. säkerheten i förvaringsrummen, information om rättigheter samt de intagnas tillgång till hälso- och sjukvård och tillsyn.