Allvarlig JO-kritik mot Södertälje kommun för kontroller av anställda

JO Per Lennerbrant riktar i dag allvarlig kritik mot Kommunstyrelsen i Södertälje kommun för att utan stöd i lag kontrollera om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott. Enligt JO står kontrollerna i strid mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten och Europakonventionens skydd för privatlivet.

– Kommunens kontroller är inte lagliga. Kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt. Upplägget ger intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet, säger JO Per Lennerbrant.

JO:s granskning inleddes efter att det kommit in klagomål till JO mot Södertälje kommun. Det kom fram att kommunen löpande kontrollerar om de ca 7 000 anställda gjort sig skyldiga till sexualbrott, narkotikabrott, våldsbrott eller ekonomisk brottslighet. Ett externt företag genomför kontrollerna på uppdrag av kommunen genom sökningar i en databas med handlingar från domstolar och myndigheter. Kommunen lämnar ut personnummer för de personer som ska kontrolleras till företaget.

Enligt JO utgör kontrollerna, som görs utan samtycke, ett betydande ingrepp i den personliga integriteten. Något stöd i lag för kontrollerna finns inte. Kontrollerna strider mot skyddet för den personliga integriteten och privatlivet i regeringsformen respektive Europakonventionen.

Södertälje kommun motiverar kontrollerna med en önskan om att motverka grov organiserad brottslighet i kommunkoncernen.

– Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att komma till rätta med organiserad brottslighet i kommunkoncernen. Åtgärderna måste dock ha stöd i rättsordningen och stämma överens med grundläggande bestämmelser till skydd för personlig integritet och privatliv, säger Per Lennerbrant.

Det här är andra gången i år som JO Per Lennerbrant kritiserar en kommun för att utan stöd i lag ha infört åtgärder som inkräktar på skyddet för den personliga integriteten och privatlivet*.

Ta del av beslut dnr 7143-2022

*(se beslut den 31 maj 2023, dnr 7507-2022 m.fl.)

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.