JO har inspekterat Socialnämnden i Gislaveds kommun

Justitieombudsmannen Thomas Norling har genomfört en inspektion av Socialnämnden i Gislaveds kommun och dess hantering av barnärenden. Inspektionen är den första i en serie inspektioner av fyra mindre kommuners socialtjänster som alla tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. Det allmänna intrycket av verksamheten är mycket gott men socialnämnden får kritik för bland annat brister kopplade till bedömningar av barnets bästa och bedömningar kring barnets rätt att komma till tals.

– Jag kan konstatera att nämndens handläggning av barnärenden i allt väsentligt verkar fungera väl. Men under inspektionen noterades också brister som jag förutsätter att nämnden ser över, säger JO Thomas Norling.

Under inspektionen framkom det att nämnden inte alltid redovisar sina bedömningar av barnets bästa. Nämnden får därför kritik för att ha brustit i kravet att ha med barnperspektivet i handläggningen.

I de ärenden som granskades kunde JO konstatera att de flesta barn fick komma till tals. Däremot får nämnden kritik för att inte ha dokumenterat hur den bedömde barnets berättelse eller mognad.

– Jag ser positivt på att de flesta barn fick komma till tals. Därutöver måste nämnden också redovisa hur den bedömt barnets uppgifter och om det har påverkat beslutet. Jag ser med allvar på att det inte har skett eftersom det tyder på att nämnden inte har förstått vilka bedömningar som måste göras utifrån barnets uppgifter. Det måste alltså framgå hur nämnden bedömt det barnen berättat, säger JO Thomas Norling.

En inspektionsserie av mindre kommuners socialtjänster
Inspektionen vid Socialnämnden i Gislaved är en del i en serie inspektioner som JO Thomas Norling utför vid fyra mindre kommuners socialtjänster. Samtliga socialtjänster har tidigare uppmärksammats med att ha allvarliga brister. Syftet med inspektionsserien är att undersöka hur väl socialtjänsterna hanterar de regler som finns för att värna enskildas rättssäkerhet, bland annat vid tvångsvård av unga. Gislaved utgjorde den första inspektionen i serien.

Om JO-inspektioner
En inspektion innebär att justitieombudsmannen tillsammans med medarbetare går igenom akter och andra dokument som rör den granskade myndigheten. JO har vanligtvis även samtal med myndighetens ledning och tjänstemän under inspektionens gång. Inspektioner kan vara såväl oanmälda som anmälda i förväg.

Ta del av protokollet, dnr 6870-2023.

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.