JO inleder på nytt en granskning av Migrationsverkets handläggningstider

Justitieombudsmannen Per Lennerbrant har vid upprepade tillfällen granskat och uttalat kritik om Migrationsverkets handläggningstider. Trots det har ett stort antal anmälningar fortsatt komma in till JO med klagomål mot handläggningstiderna. Därför inleder JO nu en ny granskning.

– Jag har i tidigare beslut pekat på vikten av att ärenden som har stor inverkan på enskildas liv ska avgöras inom rimlig tid. Eftersom anmälningar om Migrationsverkets handläggningstider fortsätter komma in till JO har jag nu beslutat om att åter igen inleda en utredning, säger JO Per Lennerbrant.

I december 2022 kritiserade JO Per Lennerbrant Migrationsverket för långsam och passiv handläggning efter en granskning av verkets handläggningstider i ärenden om medborgarskap, anknytning och asyl. JO Lennerbrant påtalade då att Migrationsverket måste göra särskilda ansträngningar för att komma tillrätta med de långa handläggningstiderna och att han även fortsättningsvis kommer att följa utvecklingen i frågan. Därefter har JO fortsatt tagit emot ett stort antal anmälningar med klagomål mot handläggningstiderna hos Migrationsverket. Mot denna bakgrund inleder JO Per Lennerbrant en ny utredning med utgångspunkt i fem anmälningar om långa handläggningstider i flera olika ärendeslag hos Migrationsverket.

Migrationsverket har ombetts yttra sig över de enskilda anmälningarna och svara på generella frågor om verkets handläggningstider. Bland annat ska verket yttra sig om vilka målsättningar gällande handläggningstiderna som finns idag samt vilken verkets bedömning är av hur de faktiska handläggningstiderna förhåller sig till aktuella regelverk och interna målsättningar. Migrationsverkets yttrande ska ha kommit in till JO senast den 15 april 2024.

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.