JO uppmärksammar allvarliga brister i förvaret i Mölndal

Vid en oanmäld inspektion av Migrationsverkets förvar i Mölndal uppmärksammade JO ett flertal brister bland annat vad gäller personalens bemötande av de förvarstagna.

– Det som framkom vid inspektionen av förvaret i Mölndal gör mig bekymrad. Jag kommer att hålla mig informerad om förhållandena i förvaret och ska genomföra en uppföljande inspektion, säger Per Lennerbrant.

Sedan förvaret i Mölndal öppnades i oktober förra året har många nya medarbetare rekryterats. Vid JO:s oanmälda inspektion i januari kom det fram uppgifter om brister i personalens utbildning och om kommunikationssvårigheter som beror på att vissa i personalen inte behärskar svenska fullt ut. I protokollet från inspektionen beskrivs allvarliga brister i personalens bemötande av de förvarstagna.

– Det är oacceptabelt om personal använder sin överordnade ställning till att hota om tvångsåtgärder eller särbehandla vissa förvarstagna, säger Per Lennerbrant.

Vid inspektionen granskades ärenden om avskiljande och kravet på läkarundersökning av den som hålls avskild på grund av att han eller hon utgör en fara för sig själv. Det kom bland annat fram att en förvarstagen man hade hållits avskild en längre tid utan att bli undersökt av läkare. Efter drygt två veckor kördes han till en psykiatrisk akutmottagning. JO konstaterar att förvaret varken har rutiner eller en organisation som möter det lagstadgade kravet på läkarundersökning vid vissa beslut om avskiljande.

– Att inte kunna möta det lagstadgade kravet på läkarundersökning är mycket allvarligt och jag förutsätter att Migrationsverket vidtar åtgärder, säger Per Lennerbrant.

JO Per Lennerbrant påtalar också brister i bland annat tillgång till hälso- och sjukvård och möjlighet till sysselsättning. Han ifrågasätter även om de kontroller av boenderum och kroppsvisitationer som genomförs i förvaret i alla delar är förenliga med regeringsformen.

Läs hela protokollet här.

Se även

  • 11 kap. 1 § utlänningslagen: En utlänning som hålls i förvar ska behandlas humant och hans eller hennes värdighet ska respekteras. Verksamhet som rör förvar ska utformas på ett sätt som innebär minsta möjliga intrång i utlänningens integritet och rättigheter.
  • 11 kap. 7 § utlänningslagen: En utlänning som hålls avskild därför att han eller hon utgör en fara för sig själv skall undersökas av läkare så snart som möjligt.

 Kontakt JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ.

Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen för en period om fyra år. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.