Kriminalvårdens användning av spotthuvor bör regleras

Kriminalvården använder spotthuvor för att hindra frihetsberövade från att spotta. JO konstaterar i ett beslut att det finns betydande skillnader i hanteringen inom olika delar av myndigheten. JO påtalar också behovet av en översyn av lagstiftningen.

Användningen av spotthuvor är en mycket integritetskänslig åtgärd som innebär en inskränkning av den enskildes grundläggande fri- och rättigheter enligt regeringsformen. Åtgärden kan också medföra en risk för kvävning och halsskador.

JO ifrågasätter inte att det finns tillfällen då Kriminalvårdens personal har behov av att hindra frihetsberövade från att spotta genom att använda spotthuvor, men menar att tvångsåtgärden endast bör komma ifråga om den är oundgängligen nödvändig.

Vid sidan av regler om allmänna grunder för ansvarsfrihet finns det inte någon författningsreglering som avser Kriminalvårdens möjligheter att använda sig av spotthuvor. Den huvudsakliga ledningen för myndighetens personal ges i stället i en handbok. Det tycker JO inte är tillräckligt.

– Det finns stora skillnader i hanteringen inom olika delar av Kriminalvården. Det varierar t.ex. i vilken grad tvångsåtgärden dokumenteras, vilket bidrar till att myndigheten inte har underlag för att riktigt bedöma omfattningen av användningen. Dessutom saknas fastställda rutiner för omprövning och medicinsk personal undersöker inte alltid den intagne. Det är uppenbart att det finns ett behov av att explicit reglera Kriminalvårdens användning av spotthuvor i syfte att åstadkomma en enhetlig och rättssäker tillämpning, säger Katarina Påhlsson.

Enligt Kriminalvården är det tillräckligt att frågan regleras genom myndighetens föreskrifter. JO är dock mycket tveksam till om det är lämpligt och skickar en kopia av beslutet till regeringen för att väcka frågan om en översyn av lagstiftningen.

– I avvaktan på en tydlig rättslig reglering behöver Kriminalvården förvissa sig om att användningen av spotthuvor omgärdas av restriktivitet, proportionalitet och enhetlighet samt korrekt dokumentation, säger Katarina Påhlsson.

Läs hela beslutet, dnr 376-2021

För mer information och intervjuförfrågan, kontakta JO:s presstjänst, 08-786 65 00 eller kommunikation@jo.se

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.

Publicerat: 2023-01-11