Protokoll från inspektion av anstalten Hinseberg

JO Katarina Påhlsson har den 3 – 5 oktober 2023 genomfört en inspektion av Kriminalvården, anstalten Hinseberg.

Protokollet i korthet: JO har genomfört en inspektion av anstalten Hinseberg med inriktning på att framför allt följa upp tidigare granskningar av situationen för kvinnliga intagna och undersöka anstaltens handläggning av ärenden om avskildhetsplaceringar.

JO uttalar att hon har fått ett i stora delar gott allmänt intryck av anstaltens verksamhet och lyfter särskilt fram sysselsättningen, ASV:n och barnombuden som positiva exempel. Det saknas emellertid tillräckliga möjligheter till differentiering i anstalten och differentieringsproblemen bidrar till längre och fler avskildheter. Efter inspektionen drar JO slutsatsen att situationen för kvinnliga intagna inom
Kriminalvården verkar ha försämrats under senare år. Enligt JO är detta mycket bekymmersamt. Hon påminner om att resursbrist eller avsaknad av möjlighet till inre differentiering inte är acceptabla som skäl för att hålla intagna avskilda.

Den formella handläggningen av de granskade ärendena om placering i avskildhet har i allt väsentligt följt den tillämpliga regleringen med undantag för hur anstalten i vissa fall tillgodoser kravet på läkarundersökningar. I den senare delen är JO mycket kritisk.

Hon är lika kritisk till det som kom fram om en slags mottagningsavdelning, Aspen. Den är belägen i ett källarplan med mörka celler som regelmässigt trippelbeläggs. De intagna erbjuds i princip inte någon sysselsättning och får inte heller information om hur länge deras placering där ska pågå. JO anser att en placering på Aspen närmast framstår som en slags förvaring under ovärdiga förhållanden.

Ta del av protokollet, dnr 7379-2023

Pressbilder

Presskontakt

Vår presstjänst hjälper gärna dig som journalist med information eller att komma i kontakt med rätt person på myndigheten. Presstelefonen har nummer 08-786 65 00 och är bemannad vardagar 8.30-16.30.

För övriga frågor kontakta vår växel på telefon 08-786 51 00 vardagar 09.00-11.30 och 13.00-15.00. Du kan även kontakta oss via e-post justitieombudsmannen@jo.se.

Om JO

JO granskar att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras verksamhet. Ett särskilt fokus finns på sådana regler som rör människors rättigheter i förhållande till det allmänna. JO arbetar både med att utreda anmälningar från enskilda personer och undersökningar på eget initiativ. Det finns fyra justitieombudsmän som väljs av riksdagen. Ombudsmännen har olika ansvarsområden och är helt självständiga i sitt arbete och i sina beslut.